2017./2018.mācību gadā Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs ir iesaistījies ESF projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/1/001

Projekta īstenošanas laiks 2016. gada 2. janvāris - 2020. gada 31. decembris

Projekta mērķis:

 • Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;

 • Nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolā;

 • Celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un iespējām;

 • Motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumiem un vajadzībām.

 • Projekta īstenotājs

  Valsts izglītības attīstības aģentūra

  Sadarbības partneri:

 • Pašvaldība;

 • Skola;

 • Profesionālās izglītības kompetences centri, ražošanas uzņēmumi;

 • Valsts izglītības satura centrs.

 • Projekta mērķauditorija

  1.-12.klašu audzēkņi

  Plānotās aktivitātes

  Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju nodrošināšana izglītojamiem.

  Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna skolā izstrāde un realizēšana.

  Konsultāciju nodrošināšana un atbalsta sniegšana izglītojamo vecākiem karjeras jautājumos.

  Projekta īstenošanas pamats:

  2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi".

  Projekta koordinators Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā:

  Agris Skulte

  Vairāk info: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/

  Pasākumi skolā